„Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły
w Kielcach
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt.:

„Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działania RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałania RPSW. 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe). 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
Całkowita wartość projektu: 301 304,88 PLN
 
Celem projektu jest:   
  1. Podniesienie kompetencji kluczowych 119 uczniów z matematyki, języka angielskiego, informatyki.
  2. Przeprowadzenie zajęć wspierających proces uczenia się u 119 uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, obcokrajowców. 
  3. Przeprowadzenie kursów doskonalących dla 8 nauczycieli.
  4. Doposażenie szkoły w narzędzia TIK.
 
  Zajęcia dla uczniów odbywać się będą jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 


Do pobrania: