Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach na rok szkolny 2022/2023.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 r., które odbyły przygotowanie przedszkolne.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci urodzone w 2016 roku, jeżeli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do oddziału przedszkolnego i posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.

W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły rejonowej dziecka na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach:

a) całe ulice:

Generała Józefa Bema, Czerwonego Krzyża, Dymińska, Jana Pawła II, Kosynierów, Generała Mariana Langiewicza, Malinowa, Mała Zgoda, Adama Mickiewicza, Konstantego Miodowicza, Morelowa, Nowa, Plac Wolności, Podhalańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Seminaryjska, Juliusza Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Tarnowska, Zygmunta Wróblewskiego, Zakopiańska, Zgoda, Stefana Żeromskiego,

b) części ulic:

Prosta 1-108 (wszystkie), Skalista od 41 do końca (wszystkie),  Księdza Piotra Ściegiennego 1-71 (nieparzyste),  Wesoła 29-54 (wszystkie), Wojska Polskiego 5-82 (wszystkie). 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im Władysława Jagiełły w Kielcach do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. (Karta zgłoszenia: Załącznik 1). Karta zgłoszenia dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka, akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna.

W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP nr 13, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP nr 13 (najpóźniej do 30 września 2021r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/prawnych opiekunów (Wniosek o przyjęcie: Załącznik 2). Wniosek o przyjęcie dostępny jest również w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje o zapisie dziecka czy ofercie szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 41 367 69 76.

 

Dokumenty do pobrania:

- Załącznik nr 1: karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_pierwszej

- Załącznik nr 2: wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej

 

Dokumenty ogólne: