Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji i zasady naboru do klasy pierwszej opartej na metodzie CLIL

 (Content and Language Integrated Learning) na rok szkolny 2021/2022

 do publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.I.

 Założenia ogólne:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.

2. W roku szkolnym 2021/2022 zostanie utworzona klasa pierwsza oparta na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) polegająca na integrowaniu treści zawartych w podstawie programowej z językiem obcym. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zakłada, że edukacja dziecka na tym etapie kształcenia powinna mieć charakter zintegrowany, a treści programowe powinny być ze sobą skorelowane. W metodzie CLIL, wybrane treści programowe edukacji wczesnoszkolnej przedstawione zostają w języku angielskim, nauczyciel prowadzi zajęcia w wersji miękkiej (soft CLIL), nowe słownictwo i wyrażenia wprowadzane będą stopniowo i utrwalane przez kolejne lekcje, a tematy poszczególnych edukacji oraz lekcji języka angielskiego będą skorelowane w czasie.

Mając na uwadze właściwą adaptację dzieci do funkcjonowania w środowisku szkolnym, nauczanie metodą CLIL będzie realizowane od października 2021 r.

II. Spis wymaganych dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (formularz na stronie szkoły lub w sekretariacie).

2. Klauzula informacyjna RODO (formularz na stronie szkoły lub w sekretariacie).

3. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (jeśli zostało wydane – kopia, oryginał do wglądu).

4. Orzeczenie Sądu Rodzinnego (jeśli taka sytuacja zaistniała w sprawie praw rodzicielskich - kopia, oryginał do wglądu).

5. W przypadku kandydatów- sześciolatków: opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej lub zaświadczenie z przedszkola że dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

6. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole i wyznacza przewodniczącego tej komisji:

a) złożone i poprawnie wypełnione dokumenty (na dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów dziecka we wszystkich wskazanych miejscach; dokumenty złożone po upływie terminu lub zawierające braki formalne nie zostaną rozpatrzone).

III. Postanowienia końcowe:

1. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, których rodzice złożyli komplet poprawnie wypełnionych dokumentów wymienionych w punkcie II.

2. W przypadku, gdy ilość kandydatów jest większa niż ilość miejsc w klasie pierwszej:

a. o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje rozmowa diagnozująca określająca predyspozycje dziecka do klasy pierwszej opartej na metodzie CLIL

b. w sytuacji, gdy kilkoro kandydatów otrzymało taką samą ilość punktów uprawniającą do przyjęcia, a ilość miejsc wolnych jest mniejsza, o przyjęciu decyduje losowanie przeprowadzone w sposób jawny, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły podanym do publicznej wiadomości na trzy dni przed jej wykonaniem.

IV. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni kalendarzowych od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odwołania.

V. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria I etap rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu (od 05.05.2021r.- 14.05.2021r. do godz.15.00 w sekretariacie szkoły).

2. Sporządzenie i wywieszenie w budynku szkoły listy zawierających imiona i nazwiska przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (01.06.2021r. do godz.12.00). Podstawą sporządzenia listy jest weryfikacja, dokonana przez członków komisji, dokumentów złożonych przez rodziców pod kątem kompletności i poprawności formalnej.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (do 04.06.2021r. do godz.15.00)

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (10.06.2021r. godz.12.00)

5. Rekrutacja do dwujęzycznej klasy opartej na metodzie CLIL odbywa się na podstawie kolejności zgłoszonych wniosków.

VI. Rekrutacja uzupełniająca

Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu (14.06.2021r.- 18.06.2021r. do godz.15.00 w sekretariacie szkoły).

2. Sporządzenie i wywieszenie w budynku szkoły listy zawierających imiona i nazwiska przez Komisję Rekrutacyjną  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  (02.07.2021 r. do godz.12.00). Podstawą sporządzenia listy jest weryfikacja, dokonana przez członków komisji, dokumentów złożonych przez rodziców pod kątem kompletności i poprawności formalnej.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (do 09.07.2021r. do godz.15.00)

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( 14.07.2021r. godz.12.00)