Poszukuję, odkrywam, wnioskuję

Innowacja_2019.pdf

Odkrywamy Świętokrzyskie - Muzeum Zbiorów Geologicznych

We wtorek 07 maja uczniowie klasy 7a uczestniczyli w zajęciach „Zbiory i działalność muzeum” zorganizowanych w Muzeum Zbiorów Geologicznych. Po obejrzeniu ekspozycji muzealnej, prezentującej 220 skatalogowanych kolekcji naukowych, zawierających łącznie kilkanaście tysięcy okazów: skał, skamieniałości i minerałów uczniowie poznali Lapidarium Muzeum Geologicznego czyli plenerową wystawę skał i minerałów regionu świętokrzyskiego. Ekspozycję tę tworzą okazy wielkowymiarowe: duże bloki lub nagromadzenia skał i minerałów. Zaprezentowano tu przede wszystkim skały grzbietotwórcze w morfologii regionu świętokrzyskiego, a więc:

- piaskowce kwarcytowe kambru, ordowiku i dewonu dolnego

- piaskowce dolnotriasowe i dolnojurajskie

- wapienie i dolomity dewońskie

- permskie zlepieńce

- detrytyczne wapienie i gipsy wieku neogeńskiego (miocen)

W lapidarium są też m.in. kalcyty, rudy żelaza (żelaziaki brunatne) i – w specjalnych skrzyniach - przykłady skał czwartorzędowych: piaski, żwiry, gliny i torfy. Elementami ekspozycji plenerowej są też wykonane z różnobarwnych skał poglądowe modele ciągłych i nieciągłych deformacji tektonicznych.


W ramach realizacji innowacji pedagogicznej  „Poszukuję, odkrywam, wnioskuję” uczniowie klasy 7 a wraz z nauczycielami U. Furmańczyk i D. Rębiś szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak zbudowana jest Ziemia?”. Uzyskali ją biorąc udział w wielkoformatowej grze planszowej o tematyce geologicznej „Geo – giga – gra” przedstawiającej najistotniejsze fakty i organizmy z geologicznej historii regionu świętokrzyskiego. W rozgrywce uczestniczyły trzyosobowe zespoły, których zadaniem było wykonywanie poleceń ukrytych na poszczególnych polach gry. Druga część warsztatów poświęcona była minerałom i skałom, ich właściwościom, twardości minerałów. Uczniowie poznali tajniki szlifowania i polerowania skał. Własnoręcznie przygotowali pamiątkę z wycieczki do Centrum Geoedukacji.

Trasę wycieczki uczniowie zaplanowali z pomocą map google, zmierzyli swój czas wędrówki oraz obliczyli prędkość średnią.

Przejdź do galerii zdjęć


W ramach realizacji innowacji „Poszukuję, odkrywam, wnioskuję”, uczniowie klasy 7a poszukiwali odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób powstały jaskinie na terenie Rezerwatu Przyrody Nieożywionej  Kadzielnia”. W dniu 3 kwietnia 2019r. klasa 7a wraz z nauczycielami U. Furmańczyk i D. Rębiś zwiedziły największy obiekt podziemny na kieleckiej Kadzielni - system trzech połączonych ze sobą jaskiń: Odkrywców -Prochownia - Szczelina. W czasie zwiedzania uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat odkrycia jaskiń w wyniku eksplantacji wapienia na tym terenie od XVIII w. do 1962, a jedna z jaskiń była wykorzystywana jako magazyn materiałów wybuchowych oraz zjawisk krasowych, jakie zachodzą w skałach wapiennych. W jaskiniach uczniowie obserwowali zjawiska charakterystyczne dla skał, z których zbudowane jest wzgórze jak i te związane z systemem krasowym. Są to między innymi skamieniałości zwierząt żyjących w dawnym morzu dewońskim (np. koralowców, ramienionogów, liliowców, głowonogów), procesy tektoniczne i mineralizacyjne, wynik działania korozji krasowej, nacieki jaskiniowe takie jak stalagmity, polewy naciekowe oraz nieliczne stalaktyty i szczątki kostne nietoperzy w namuliskach jaskiniowych.

 

Zadanie 1.

Na Kadzielni występuje 25 jaskiń i schronisk skalnych. Jest to największe nagromadzenie jaskiń na terenie Gór Świętokrzyskich. Uporządkuj kolejność etapów powstawania rzeźby krasowej na terenie rezerwatu, wpisując cyfry 1-6.

1- wytrącanie węglanów wapnia w postaci nacieków krasowych

2- zalew morza 350 mln lat temu i rozwój organizmów morskich (koralowce, gąbki, liliowce, ramienionogi, głowonogi)

3- wycofanie się morza

4- obumieranie i nagromadzenie się wapiennych elementów szkieletów organizmów morskich

5- rozpuszczanie skał i wymywanie skał przez wody opadowe zawierające dwutlenek węgla

6- drążenie  przez wody opadowe w skałach wzdłuż spękań  i szczelin- podziemnych i studni.

Zadanie 2.

Zapoznaj się z informacjami na tablicach umieszczonych przed wejściem do rezerwatu. Wykonaj następujące polecenia:

a. wypisz nazwy jaskiń znajdujących się na terenie Kadzielni:

  • ściana wschodnia: …………………………….., …………………………….
  • Skałka Geologów: ……………………………., …………………………….

b. wypisz na jakie niebezpieczeństwa narażony jest turysta , poruszający się po rezerwacie:

  • ……………………………………………………………………………………..
  • …………………………………………………………………………………….

Zadanie 3.

Podkreśl tylko te elementy infrastruktury turystycznej, które występują na terenie rezerwatu:

amfiteatr, ścieżki i trasy widokowe, skate park, ścieżki rowerowe, alejki, barierki i ogrodzenia, tablice informacyjne, szlak turystyczny, parking.

Przejdź do galerii zdjęć