Oddział dwujęzyczny

Jesteśmy pierwszą publiczną placówką oświatową na terenie Kielc, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom XXI wieku, już od pierwszej klasy wdraża nauczanie dwujęzyczne.

- Co to jest CLIL?

Jest to metoda dydaktyczna polegająca na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

prezentacja_clil.pdf

- CLIL - owo… czyli jak ?

Etap I

Obejmuje klasy I - III.

Uczniowie objęci nauczaniem  metodą CLIL, od klasy pierwszej przyswajają wiedzę w dwu językach: polskim i angielskim, aby na kolejnych etapach edukacji mieć większą swobodę posługiwania się językiem angielskim. Klasę III kończy test diagnozujący predyspozycje językowe (język angielski) uczniów. Na podstawie jego wyników dokonuje się podziału uczniów na 2 grupy (szybszą i wolniejszą) tak, aby byli oni przygotowani do pełnego uczestnictwa w zajęciach na kolejnym etapie edukacji.

 Etap II

Obejmuje klasy IV - VI.

Na etapie edukacyjnym IV-VI uczniowie będą kontynuować zajęcia z wykorzystaniem metody CLIL ( tryb wolniejszy/miękki) na wybranych przedmiotach. Jego wybór uzależniony będzie od potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zasobów kadrowych placówki.

Etap III

Obejmuje klasy VII - VIII.

Od klasy VII uczniowie rozpoczną naukę w oddziale dwujęzycznym. Zajęcia będą prowadzone metodą CLIL w trybie wolniejszym (miękkim). Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w trybie CLIL tzw. szybszym/twardym, ale wymaga to przeprowadzenia testów diagnozujących umiejętności językowe uczniów.

ŚCIEŻKA projektu „CLIL - owe dzieci”:

* od września 2018 r. rozpoczęto planowanie i działanie zmierzające do utworzenia CLIL-owego oddziału w naszej placówce,

* opracowano plan innowacji pedagogicznej,

* wybrano zespół nauczycieli do nauczania dwujęzycznego,

* przeszkolono zespół,

* podniesiono kompetencje językowe wybranych nauczycieli poprzez udział w konkursach językowych, studiach podyplomowych, min. w konkursie „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”.

* przeprowadzono spotkania informacyjne z rodzinami,

*przeprowadzono promocję projektu „CLIL - owe dzieci” w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Kielc,

* utworzono pierwszą CLIL - ową klasę I na terenie Kielc.

W wyniku podjętych działań, w kwietniu 2019 r. rozpoczęto rekrutację do klasy I, w której nauczanie odbywać się będzie metodą CLIL, czyli treść + język.

W połowie maja 2019 r., na posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, zatwierdzono listę 22 uczniów pierwszej CLIL - owej klasy I na rok szkolny 2019/2020.